Aktualni projekti

Project: Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani!
Duration: 1.10.2018 – 31.12.2019
Financier: Ministrstvo za javno upravo
Project leader: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Partners: Zavod Voluntariat, Zavod Nefiks, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto
Project description: Namen projekta je okrepiti komuniciranje dela nevladnih organizacij za prepoznavanje pomena njihovega dela za odgovorni družbeni razvoj Slovenije. Partnerstvo je sestavljeno iz uveljavljenih nevladnih organizacij, ki strokovno pokrivajo različna področja, stališče vseh pa je vzgoja za solidarnost, zagovorništvo ranljivih skupin, delo za skupnost, aktivacija ljudi/prostovoljcev ter usmerjenost k sodelovanju in povezovanju z drugimi NVO in drugimi sektorji. Zaradi omejenega in nezadostnega financiranja strateško komuniciranje kakovostnega dela, ki ga opravljamo organizacije, povezane v partnerstvo, ne pride na prioritetno mesto, je pa za uveljavitev in trajnost organizacij ključnega pomena. Osnovna naloga novih zaposlitev je identifikacija skupnih tem, priprava plana strateškega komuniciranja, oblikovanje in izbira vsebin ter njihovo izvajanje. Strateško komuniciranje bo namenjeno uveljavitvi strokovnosti posameznega partnerja na področjih, na katerih je aktiven, kar bo pozitivno vplivalo tako na oblikovalce politik in odločevalce, kot tudi na gospodarski sektor.
Objectives:
 • jasne povezave med lokalnim – nacionalnim in mednarodnim prostovoljstvom ter jasne strokovne informacije
 • večja prepoznavnost dela 5 partnerskih organizacij in nevladnega sektorja
 • večja prepoznavnost pomena s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc in orodij za beleženje le-teh
 • prepoznan pomen zagovorništva nevladnih organizacij
 • trajnostno naravnano prostovoljstvo
 • dvig kakovosti družbenega življenja prebivalcev, saj prostovoljstvo krepi socialno dimenzijo delovanja
 • vzgoja za solidarnost otrok in mladih
 • kakovostna podpora prostovoljcem
 • okrepljene nevladne organizacije v širši javnosti prepoznane kot povezovalne, sodelujoče, strokovne in slišane
 • bolj stabilne nevladne organizacije, manj odvisne samo od javnih virov financiranja
Results:  Objavljeni naknadno
Contact person: Jasna Rajnar Petrović, jasna.rajnar-petrovic@filantropija.orgMaruša Samobor Gerl, zavod@zavod-voluntariat.si

 

Project: Cultural Diversity as a Learning Tool in Youth Work
Duration: 2017 – 2019
Financier: Erasmus+
Project leader: Communitiy Action Dacorum
Partners: Asociacion Cultural Integra – SpainCommunity Action Dacorum – UK

Pozitiva Doma – Latvia

Vicolocorto – Italy

Project description: Cultural Diversity as a Learning Tool in Youth Work is a 2 years strategic partnership project which starts in January 2017. The project is funded under Erasmus+ and involves 5 organisations from 5 different EU countries.  The project intends to develop community cohesion by insuring diversity for young people through culture and informed opinion.The project strongly focuses on shared skills, knowledge and methods engaging new people in learning more about cultures from across the globe. During the project young people will be able to engage with the cultures of partner countries by using the platform. The project has been designed to enable each partner to showcase their work and that of other local stakeholders in ensuring that young people engage in informal learning as a tool to achieve appreciation and acceptance of cultural diversity. Within the five countries in the project, there are similarities of approach, but equally there are different demographics, unique features, styles and applications.

Click Here for More Information

Objectives:
 1. Inclusive education, training and youth
 2. Promoting empowerment, open to cross-sectorial cooperation, and active citizenship of young people
 3. Promoting high-quality of youth work
Results:  To be announced
Contact person: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.siMusarat Inayat, musarat1@communityactiondacorum.org.uk or +44 1442 253935

 

Projekt: Lahkih nog naokrog! Spoznaj mednarodno prostovoljstvo / Itchy feet? Learn about international volunteering
Trajanje: oktober 2017 – april 2020
Financer: Evropska komisija
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: Curba de Cultura (Romania), Genctur (Turkey), Volunteers Centre Skopje (Republic of Macedonia), Mladi zmaji in  TiPovej!
Zunanji izvajalec: /
Opis projekta: Kot vodilna organizacija v Sloveniji na področju mednarodnega prostovoljstva in globalnega učenja želimo 2,5-letni projekt posvetiti izvedbi vrsti promocijskih aktivnosti o priložnostih na področju mednarodnega prostovoljstva, pomena neformalnega učenja in pridobivanja kompetenc skozi mednarodno prostovoljno delo, s poudarkom na možnostih udeležbe mladih v programih ERASMUS+. Namreč, udeležba v tovrstnih programih prispeva k pridobivanju in krepitvi veščin mladih, ki  pripomorejo k boljši socialni in ekonomski integraciji v družbo.Osredotočili se bomo na manjše kraje in ruralna področja v Sloveniji. V kolikor v krajih, kjer bomo izvajali promocijske aktivnosti, obstajajo mladinske organizacije, organizacije za mlade itd, se bomo z njimi povezali in aktivnost izvedli v sodelovanju z njimi kot pridruženimi partnerji. S tem želimo doseči večje število mladih in hkrati pridružene partnerje (bolje) seznaniti z mednarodnim prostovoljstvom, neformalnim izobraževanjem in programi Erasmus+. Promocijske aktivnosti pa bomo še nadalje izvajali tudi v Ljubljani. Za ta namen smo spletni tesno partnerstvo s pridruženima partnerjema Zavodom Mladi zmaji in Zavodom TiPovej, kjer bo eden izmed EVS prostovoljcev aktivno deloval. Prostovoljec bo lahko znanje dveh izkušenih organizacij na področju vključevanja mladih v lokalnem okolju z mentorsko podporo prenesel na pridružene partnerje iz depriviligiranih območij.
Cilji:
  • promocija (mednarodnega) prostovoljstva kot eden ključnih načinov za družbeno aktivnost in aktiviranje mladih v lokalnem in mednarodnem okolju, s čimer se razvija solidarnost in spodbuja strpnost med mladimi zlasti z namenom krepitve socialne kohezije znotraj Evropske unije;
  • spodbujanje udeležbe mladih v manjših krajih in ruralnih območjih Slovenije v programih mednarodnega prostovoljstva ter v programu ERASMUS+ preko povezovanja z raznimi akterji na lokalnih ravneh, ki delajo z mladimi in za mlade;
  • podpora prostovoljcem pri pridobivanju kompetenc (znanj, veščin, stališč, jezikov) in pri vzpostavljanju mednarodnih stikov, ki vplivajo na njihov osebni razvoj in povečano stopnjo socialne in ekonomske integracije, vključno z boljšimi zaposlitvenimi možnostmi;
  • spodbujanje evropskega sodelovanja na področju mladine in prispevka k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih in zmogljivosti organizacij civilne družbe na področju mladine.
Rezultati: Objavljeni naknadno
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si

 

Projekt: Medkulturna mreža mladih
Trajanje: 2016-2018
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: /
Opis projekta:

Koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mednarodnega prostovoljnega dela je osnovni program naše organizacije. Mladim, ki bivajo in se šolajo v Ljubljani omogočamo udejstvovanje na številčnih projektih po celem svetu, hkrati pa zainteresirane mlade iz vsega sveta sprejemamo na projekte v Sloveniji. Izmenjava prostovoljcev tako poteka dvosmerno, saj Voluntariat tako hkrati nastopa kot pošiljajoča in gostiteljska organizacija. S sodelovanjem v projektih mednarodnega prostovoljnega dela mladi spoznavajo nova okolja in kulture, navezujejo stike z vrstniki po svetu, učijo se tujih jezikov in se seznanjajo s problematiko v različnih družbenih okoljih ter hkrati te izkušnje in tudi aktivnosti prenašajo v lokalno okolje. Praktične izkušnje jih spodbujajo k sprejemanju drugačnosti, k medkulturnemu dialogu, solidarnosti do drugih, prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije in nenasilni komunikaciji. Poleg tega se prostovoljci z udeležbo na mednarodnih projektih učijo samoiniciativnosti, družbeno angažiranega delovanja in spoznavanja vrednot, ki jih prinaša prostovoljno delo. Svoje izkušnje prenašajo v lokalno okolje in s tem krepijo civilno – družbene iniciative. Eden glavnih ciljev programa pa je tudi mlade spodbujati k samostojni organizaciji raznih mednarodnih dogodkov in sodelovanje pri procesu promocije prostovoljstva in usposabljanja za prostovoljno delo. Velik del programa je posvečen tudi vključevanju mladih z manj priložnostmi ter povezovanju z drugimi organizacijami in akterji.

Cilji:
  • koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mednarodnega udejstvovanja mladih iz Ljubljane v Sloveniji, Evropi in v svetu;
  • oblikovanje strategije za učinkovito promocijo programov za vključevanje mladih v programe mednarodnega prostovoljnega dela;
  • informiranje mladih o možnostih udejstvovanja v mednarodnih mladinskih projektih;
  • vključevanje čim večjega števila mladih z manj priložnostmi v programe mednarodnega prostovoljnega dela;
  • podpora, izobraževanje in usposabljanje ter
  • mentorstvo prostovoljcem, ki kažejo pripravljenost lastnega angažiranja za aktivno udejstvovanje v naših programih;
  • koordinacija in promocija projektov srednjeročnega in dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela;
  • vzdrževanje družbene angažiranosti prostovoljcev po opravljenem prostovoljnem in prenos izkušenj na lokalno okolje, različne akterje in druge nevladne organizacije iz regije
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /

 

Projekt: Sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2017 in 2018
Trajanje: 2017-2018
Financer: URSM
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta:

Namen programa, ki ga je Zavod Voluntariat izoblikoval za leto 2016, je razvoj in promocija medkulturnega učenja, spodbujanje strpnosti in solidarnosti skozi mednarodno prostovoljno delo. Prizadevamo si, da mladi delujejo kot odgovorni, aktivni in globalni državljani znotraj svojih lokalnih skupnosti.

Cilji: Zasnovani program vsebuje 4 glavne cilje:

  1. Razvoj, koordinacija in izvajanje neformalnih izobraževalnih aktivnosti tako na mednarodnem kot lokalnem nivoju;
  2. Promocija organizacije in pomena mednarodnega prostovoljnega dela kot pomembne vrednote in orodja za krepitev kompetenc, aktivno državljanstvo in socio-ekonomsko vključevanje v različne sfere družbenega življenja;
  3. Povezovanje in mreženje na globalni, evropski in nacionalni ravni ter razvoj novih praks na področju mednarodnega prostovoljstva, neformalnega učenja in mladinskega dela ter izvajanje praks zagovorništva;
  4. Evalvacija programov in dela za nadaljnji razvoj in trajnost programa.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si
Drugo: /

 

Projekt: Aktivni lokalno in globalno
Trajanje: 2019-2021
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta: Namen programa je izvesti različne vrste izobraževanj in usposabljanj za prostovoljce, mladinske vodje in trenerje, v okviru katerih bomo pričeli razvijati tudi usposabljanje za prostovoljce preko spleta s poudarkom na globalnem učenju in globalni državljanski vzgoji.
Cilji:
 • Priprava mladih na aktivno in odgovorno udeležbo na prostovoljskih projektih.
 • Seznanitev mladih z njihovimi pravicami in dolžnostmi v okviru prostovoljnega dela.
 • Priprava mladih na medkulturno učenje, sprejemanje drugačnosti, preprečevanje diskriminacije, solidarnost do drugih in kulturo nenasilnega reševanja konfliktov.
 • Predstavitev pozitivnih učinkov mednarodnih projektov na mlade in lokalno skupnost prek spodbujanja družbene angažiranosti mladih.
 • Prenos znanja, kako pripraviti prostovoljce na udeležbo na njihovem mednarodnem prostovoljskem projektu.
 • Usposabljanje mladih za samostojno vodenje mednarodnih prostovoljskih projektov in s tem večanje njihovih zaposlitvenih možnosti.
 • Krepitev in promocija idej prostovoljstva, spodbujanje kontinuiranega vključevanja prostovoljcev z izkušnjami v prostovoljnem delu v prostovoljne programe v naši ali drugih organizacijah z namenom ohranjanja pridobljenih znanj in posredovanja le-teh naprej.
 • Krepitev aktivne vloge prostovoljcev in spodbujanje k širitvi pridobljenih znanj in veščin v lokalnem okolju, tj. omogočanju in pospeševanju izmenjave izkušenj med prostovoljci.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /

 

Projekt: E-tick: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev
Trajanje: 1.10.2018 – 31.3.2020
Financer: Evropska komisija
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta: S projektom želimo okrepiti ključne socialne in digitalne kompetence mladih prostovoljcev, in sicer preko kombinacije najboljših globalno učnih metodologij in inovativnih spletnih učnih platform. Spletna platforma bo spodbudila mlade prostovoljce k aktivnemu vključevanju in razmišljanju o vprašanjih globalne (ne)pravičnosti ter jih opogumila za aktivno delovanje v smeri razumevanja kulturnih raznolikosti ter etične komunikacije – spoštljiv odnos do vseh z zmanjševanjem predsodkov. Preko spletne platforme etične komunikacije in globalnega učenja se bodo mladi prostovoljci podrobneje seznanili z idejo globalnega prostovoljstva z upoštevanjem metod globalnega učenja. Premagovali bodo klasičen model “požrtvovalnega” prostovoljstva v smislu pomoči “ubogim otrokom v Afriki” ter se pripravili za globalno prostovoljstvo z odgovornim ravnanjem in enakopravnim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi v smislu obojestranskega učenja in poslušanja. V današnjem času povečanih političnih polarizacij znotraj Evrope in večjih občutkov strahu ter intolerance, so učenje in angažma na področju globalnega učenja in učenja o globalnih pravičnostih, občutek za kulturne raznolikosti ter veščine etične komunikacije, potrebni kot še nikoli. Na tak način lahko prispevamo k ohranjanju socialnega vključevanja, promocije raznolikosti, ter medkulturnega in medverskega dialoga. Naše izbrane prioritete so v skladu z negovanjem socialnih in medkulturnih veščin, ki nenazadnje promovirajo kvalitetno zaposljivost mladih ter njihov družbeno-izobraževalni razvoj. Tako bomo zavezani k temu, da razvijemo orodja za pridobivanje tovrstnih kompetenc in veščin mladih, ki bodo stremele k razbijanju stereotipov o odnosih sever-jug, neokolonialističnih principih delovanja, v skladu z globalnimi solidarnostmi in medkulturnim razumevanjem ter spoštovanjem različnih kultur in narodov.
Cilji:

Preko platforme bodo lahko razvili znanja, veščine in ravnanja samokritičnega mišljenja in medkulturne osveščenosti. Te pridobljene veščine jim bodo pomagale, da bodo bolje pripravljeni na izkušnjo globalnega prostovoljstva, da bodo delovali bolj kvalitetno in v skladu z enakopravnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, ter prenašali sporočila s terena po povratku domov z bolj etičnega in spoštljivega vidika.

Rezultati:  Objavljeni naknadno
Kontaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /

 

Project: AVENIR – « Action des Volontaires Européens et Nationaux Impliqués pour la Résilience »Cultural Diversity as a Learning Tool in Youth Work
Duration: 2018 – 2020
Financier: EU Aid Volunteers
Project leader: France Volontaires
Partners: ZAVOD Voluntariat, France Volontaires Burkina Faso, France Volontaires Guinée, France Volontaires Mali, France Volontaires Sénégal, France Volontaires Togo
Project description:

The project AVENIR aims at improving disaster risk management by local communities through the action of international and national volunteers. Its ambition is eventually to impact high level policies on youth involvement for resilience in Western Africa. Deployed in 5 countries (Burkina Faso, Guinea, Mali, Senegal, Togo) by France Volontaires and Zavod Voluntariat, 30 European volunteers along with national ones will contribute to the improvement of reduction of food insecurity, community health, water and sanitation, coastal and fluvial erosion prevention, and eventually volunteers’ management by humanitarian organizations. They will play a part in awareness-raising and capacity-building for local communities and local organizations involved. They will contribute to the implementation of high-impact actions (dredging and mangrove reforestation for example). At the end of the project, it is expected to have raised awareness of 1500 members of local communities in the 5 countries. In addition, the volunteers will not only improve local organizations’ knowledge on disaster risk management but will also develop new partnerships on this field in 5 countries.

A research study to be carried out by the ViCE (Volunteering in Conflicts and Emergencies) initiative with Red Cross Federation will bring to light the added value of joint work of national and international volunteers on humanitarian field.

Dissemination and communication activities will be used to reach various target stakeholders. Project partners and involved volunteers will have the opportunity to share the project results, highlight their experiences, promote EUAV and involve more volunteers along the project thanks to a diversity of communication tools such as articles, a Youtube channel and a phone application. The project will offer the opportunity to a wider audience to get involved through national and European conferences and a main regional event, which will take place in Dakar.

Objectives:
  1. Prepare and implement the deployment of 30 European volunteers in 5 West African countries, in liaison with national volunteers and local organizations that are the final beneficiaries of their actions (OS1)
  2. Strengthen the capacities of Volunteer Spaces, national voluntary organizations and other humanitarian actors, on the involvement of volunteers (local, national, European) in risk reduction, crisis prevention and adaptation to climate change (OS2)
  3. Strengthening the resilience of vulnerable populations to food and sanitary crises (SO3) and climate change risks (SO4)
  4. Evaluate the value added of involving volunteers in these activities, draw recommendations from them and disseminate them to humanitarian organizations and national volunteering policies to ensure their replication (OS5)
Results:  To be announced
Contact person: Katja Celin Yereglobalno@zavod-voluntariat.si

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close