Aktualni projekti

Projekt: IC4LoP – International Citizens for Local Perspectives / Mednarodni državljani za lokalne perspektive
Trajanje: januar 2019 – januar 2021
Financer: Evropska komisija
Nosilec projekta: France Volontaires (FR)
Partnerji: Zavod Voluntariat, Comhlamh (IR), CESIE (IT)
Opis projekta: Projekt se zaveda ogromnega potenciala za spoprijemanje z vprašanji svetovne pravičnosti, ki ga imajo mladi z izkušnjami življenja v različnih kulturah. Zato jim bomo pomagali, da razvijejo svoje kompetence aktivnega državljanstva. S prepoznanjem in nadaljnjim izboljševanjem veščin, znanj in vrednot, ki so jih razvili tekom življenja z drugimi kulturami, bo ta projekt podpiral mlade pri oblikovanju skupnostnih projektov in ukrepov, ki bodo naslavljali vprašanja, s katerimi se kot družba spopadamo na lokalni, nacionalni in svetovni ravni. Skupaj bomo določili načine, kako lahko spremenimo prevladujoči način pogovora in dojemanja migracij in izgnanstva.

IC4LOP se bo osredotočil na črpanje motivacije iz prostovoljskih izkušenj, ki jo bomo preko skupnostnih projektov pretvorili v aktivno državljanstvo. Z negovanjem socialnih, državljanskih in medkulturnih veščin si IC4LOP prizadeva za njihovo krepitev v skupnostih projektih. Želimo povezati mlade Evropejce, mlade migrante, lokalne in mednarodne organizacije, ki bodo akterji sprememb, ki bodo vodile k bolj kohezivni in odprti družbi.

Cilji: Izboljšati spretnosti in kompetence mladih migrantov in vrnjenih mednarodnih prostovoljcev, ki bodo črpali iz svojih izkušenj na svetovnem jugu in okrepili svojo vlogo kot aktivni svetovni državljani

Spodbujati medsebojno razumevanje in spoštovanje ljudi z različnimi etničnimi ali verskimi pripadnostmi, prepričanji, vključno z obravnavanjem stereotipov in spodbujanjem medkulturnega dialoga:

Izboljšati kakovost neformalnih učnih dejavnosti in izpopolnjevati organizacije, ki jih izvajajo, da bodo ozaveščene o izjemnih najboljših praksah in bodo izboljšale sposobnost mladinskega dela za spodbujanje vključenosti, boja proti socialni izključenosti, promovirale aktivno participacijo in spodbujanje vključevanja v lokalno skupnost.

Razširjanje vrednosti vloge prostovoljstva pri socialni vključenosti na lokalni, nacionalni ravni in ravni EU, ki spodbuja sinergije med skupnostmi in obstoječimi mrežami, ki delajo z mladimi iz prikrajšanih skupin.

Dosedanji rezultati: Mobilna aplikacija Awakened Citizen za povezovanje migrantov in mednarodnih prostovoljcev z organizacijami, ki jim lahko nudijo pomoč in podporo na raznih področjih
Kontaktna oseba: Maja Višnikar, maja@zavod-voluntariat.si

 

Projekt: Lahkih nog naokrog! Spoznaj mednarodno prostovoljstvo / Itchy feet? Learn about international volunteering
Trajanje: oktober 2017 – april 2020
Financer: Evropska komisija
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji: Curba de Cultura (Romania), Genctur (Turkey), Volunteers Centre Skopje (Republic of Macedonia), Mladi zmaji in  TiPovej!
Zunanji izvajalec: /
Opis projekta: Kot vodilna organizacija v Sloveniji na področju mednarodnega prostovoljstva in globalnega učenja želimo 2,5-letni projekt posvetiti izvedbi vrsti promocijskih aktivnosti o priložnostih na področju mednarodnega prostovoljstva, pomena neformalnega učenja in pridobivanja kompetenc skozi mednarodno prostovoljno delo, s poudarkom na možnostih udeležbe mladih v programih ERASMUS+. Namreč, udeležba v tovrstnih programih prispeva k pridobivanju in krepitvi veščin mladih, ki  pripomorejo k boljši socialni in ekonomski integraciji v družbo.Osredotočili se bomo na manjše kraje in ruralna področja v Sloveniji. V kolikor v krajih, kjer bomo izvajali promocijske aktivnosti, obstajajo mladinske organizacije, organizacije za mlade itd, se bomo z njimi povezali in aktivnost izvedli v sodelovanju z njimi kot pridruženimi partnerji. S tem želimo doseči večje število mladih in hkrati pridružene partnerje (bolje) seznaniti z mednarodnim prostovoljstvom, neformalnim izobraževanjem in programi Erasmus+. Promocijske aktivnosti pa bomo še nadalje izvajali tudi v Ljubljani. Za ta namen smo spletni tesno partnerstvo s pridruženima partnerjema Zavodom Mladi zmaji in Zavodom TiPovej, kjer bo eden izmed EVS prostovoljcev aktivno deloval. Prostovoljec bo lahko znanje dveh izkušenih organizacij na področju vključevanja mladih v lokalnem okolju z mentorsko podporo prenesel na pridružene partnerje iz depriviligiranih območij.
Cilji:
  • promocija (mednarodnega) prostovoljstva kot eden ključnih načinov za družbeno aktivnost in aktiviranje mladih v lokalnem in mednarodnem okolju, s čimer se razvija solidarnost in spodbuja strpnost med mladimi zlasti z namenom krepitve socialne kohezije znotraj Evropske unije;
  • spodbujanje udeležbe mladih v manjših krajih in ruralnih območjih Slovenije v programih mednarodnega prostovoljstva ter v programu ERASMUS+ preko povezovanja z raznimi akterji na lokalnih ravneh, ki delajo z mladimi in za mlade;
  • podpora prostovoljcem pri pridobivanju kompetenc (znanj, veščin, stališč, jezikov) in pri vzpostavljanju mednarodnih stikov, ki vplivajo na njihov osebni razvoj in povečano stopnjo socialne in ekonomske integracije, vključno z boljšimi zaposlitvenimi možnostmi;
  • spodbujanje evropskega sodelovanja na področju mladine in prispevka k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih in zmogljivosti organizacij civilne družbe na področju mladine.
Rezultati: Objavljeni naknadno
Kontaktna oseba: Sara Turk, programi@zavod-voluntariat.si

 

Projekt: Aktivni lokalno in globalno
Trajanje: 2019-2021
Financer: Mestna občina Ljubljana, Urad za mladino
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta: Namen programa je izvesti različne vrste izobraževanj in usposabljanj za prostovoljce, mladinske vodje in trenerje, v okviru katerih bomo pričeli razvijati tudi usposabljanje za prostovoljce preko spleta s poudarkom na globalnem učenju in globalni državljanski vzgoji.
Cilji:
 • Priprava mladih na aktivno in odgovorno udeležbo na prostovoljskih projektih.
 • Seznanitev mladih z njihovimi pravicami in dolžnostmi v okviru prostovoljnega dela.
 • Priprava mladih na medkulturno učenje, sprejemanje drugačnosti, preprečevanje diskriminacije, solidarnost do drugih in kulturo nenasilnega reševanja konfliktov.
 • Predstavitev pozitivnih učinkov mednarodnih projektov na mlade in lokalno skupnost prek spodbujanja družbene angažiranosti mladih.
 • Prenos znanja, kako pripraviti prostovoljce na udeležbo na njihovem mednarodnem prostovoljskem projektu.
 • Usposabljanje mladih za samostojno vodenje mednarodnih prostovoljskih projektov in s tem večanje njihovih zaposlitvenih možnosti.
 • Krepitev in promocija idej prostovoljstva, spodbujanje kontinuiranega vključevanja prostovoljcev z izkušnjami v prostovoljnem delu v prostovoljne programe v naši ali drugih organizacijah z namenom ohranjanja pridobljenih znanj in posredovanja le-teh naprej.
 • Krepitev aktivne vloge prostovoljcev in spodbujanje k širitvi pridobljenih znanj in veščin v lokalnem okolju, tj. omogočanju in pospeševanju izmenjave izkušenj med prostovoljci.
Rezultati:  
Kontaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /

 

Projekt: E-tick: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev
Trajanje: 1.10.2018 – 31.3.2020
Financer: Evropska komisija
Nosilec projekta: Zavod Voluntariat
Partnerji:  /
Opis projekta: S projektom želimo okrepiti ključne socialne in digitalne kompetence mladih prostovoljcev, in sicer preko kombinacije najboljših globalno učnih metodologij in inovativnih spletnih učnih platform. Spletna platforma bo spodbudila mlade prostovoljce k aktivnemu vključevanju in razmišljanju o vprašanjih globalne (ne)pravičnosti ter jih opogumila za aktivno delovanje v smeri razumevanja kulturnih raznolikosti ter etične komunikacije – spoštljiv odnos do vseh z zmanjševanjem predsodkov. Preko spletne platforme etične komunikacije in globalnega učenja se bodo mladi prostovoljci podrobneje seznanili z idejo globalnega prostovoljstva z upoštevanjem metod globalnega učenja. Premagovali bodo klasičen model “požrtvovalnega” prostovoljstva v smislu pomoči “ubogim otrokom v Afriki” ter se pripravili za globalno prostovoljstvo z odgovornim ravnanjem in enakopravnim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi v smislu obojestranskega učenja in poslušanja. V današnjem času povečanih političnih polarizacij znotraj Evrope in večjih občutkov strahu ter intolerance, so učenje in angažma na področju globalnega učenja in učenja o globalnih pravičnostih, občutek za kulturne raznolikosti ter veščine etične komunikacije, potrebni kot še nikoli. Na tak način lahko prispevamo k ohranjanju socialnega vključevanja, promocije raznolikosti, ter medkulturnega in medverskega dialoga. Naše izbrane prioritete so v skladu z negovanjem socialnih in medkulturnih veščin, ki nenazadnje promovirajo kvalitetno zaposljivost mladih ter njihov družbeno-izobraževalni razvoj. Tako bomo zavezani k temu, da razvijemo orodja za pridobivanje tovrstnih kompetenc in veščin mladih, ki bodo stremele k razbijanju stereotipov o odnosih sever-jug, neokolonialističnih principih delovanja, v skladu z globalnimi solidarnostmi in medkulturnim razumevanjem ter spoštovanjem različnih kultur in narodov.
Cilji:

Preko platforme bodo lahko razvili znanja, veščine in ravnanja samokritičnega mišljenja in medkulturne osveščenosti. Te pridobljene veščine jim bodo pomagale, da bodo bolje pripravljeni na izkušnjo globalnega prostovoljstva, da bodo delovali bolj kvalitetno in v skladu z enakopravnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, ter prenašali sporočila s terena po povratku domov z bolj etičnega in spoštljivega vidika.

Rezultati:  Objavljeni naknadno
Kontaktna oseba: Katja Celin Yere, globalno@zavod-voluntariat.si
Drugo: /

 

Project: AVENIR – « Action des Volontaires Européens et Nationaux Impliqués pour la Résilience »Cultural Diversity as a Learning Tool in Youth Work
Duration: 2018 – 2020
Financier: EU Aid Volunteers
Project leader: France Volontaires
Partners: ZAVOD Voluntariat, France Volontaires Burkina Faso, France Volontaires Guinée, France Volontaires Mali, France Volontaires Sénégal, France Volontaires Togo
Project description:

The project AVENIR aims at improving disaster risk management by local communities through the action of international and national volunteers. Its ambition is eventually to impact high level policies on youth involvement for resilience in Western Africa. Deployed in 5 countries (Burkina Faso, Guinea, Mali, Senegal, Togo) by France Volontaires and Zavod Voluntariat, 30 European volunteers along with national ones will contribute to the improvement of reduction of food insecurity, community health, water and sanitation, coastal and fluvial erosion prevention, and eventually volunteers’ management by humanitarian organizations. They will play a part in awareness-raising and capacity-building for local communities and local organizations involved. They will contribute to the implementation of high-impact actions (dredging and mangrove reforestation for example). At the end of the project, it is expected to have raised awareness of 1500 members of local communities in the 5 countries. In addition, the volunteers will not only improve local organizations’ knowledge on disaster risk management but will also develop new partnerships on this field in 5 countries.

A research study to be carried out by the ViCE (Volunteering in Conflicts and Emergencies) initiative with Red Cross Federation will bring to light the added value of joint work of national and international volunteers on humanitarian field.

Dissemination and communication activities will be used to reach various target stakeholders. Project partners and involved volunteers will have the opportunity to share the project results, highlight their experiences, promote EUAV and involve more volunteers along the project thanks to a diversity of communication tools such as articles, a Youtube channel and a phone application. The project will offer the opportunity to a wider audience to get involved through national and European conferences and a main regional event, which will take place in Dakar.

Objectives:
  1. Prepare and implement the deployment of 30 European volunteers in 5 West African countries, in liaison with national volunteers and local organizations that are the final beneficiaries of their actions (OS1)
  2. Strengthen the capacities of Volunteer Spaces, national voluntary organizations and other humanitarian actors, on the involvement of volunteers (local, national, European) in risk reduction, crisis prevention and adaptation to climate change (OS2)
  3. Strengthening the resilience of vulnerable populations to food and sanitary crises (SO3) and climate change risks (SO4)
  4. Evaluate the value added of involving volunteers in these activities, draw recommendations from them and disseminate them to humanitarian organizations and national volunteering policies to ensure their replication (OS5)
Results:  To be announced
Contact person: Katja Celin Yereglobalno@zavod-voluntariat.si

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close