Kaj počnemo?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Politika zasebnosti.
I Accept
 • nudimo celovito podporo prostovoljcem: od kratkoročnih oblik prostovoljnega dela (mednarodni prostovoljni tabori, mladinske izmenjave in seminarji) do dolgoročnih (Evropska prostovoljska služba, dolgoročno prostovoljno delo v okviru SCI programov in programa GLEN),
 • posebno skrb namenjamo tudi socialno depriviligiranim skupinam prostovoljcev, predvsem mladim s posebnimi potrebami, in sicer v okviru programov Sheltered placement in Youth and Unemployment Working Group – YUWG,
 • organiziramo projekte prostovoljskega dela skupaj z lokalnimi organizacijami na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, mirovništva, pomoči depriviligiranim družbenim skupinam, itd.,
 • organiziramo izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev in njihovih mentorjev z namenom širjenja ideje prostovoljskega dela,
 • podpiramo posameznike in skupine pri prostovoljskem delu v lokalnih skupnostih,
 • spremljamo in ocenjujemo projekte, ki jih podpiramo, tako v lokalnem kot tudi širšem kontekstu in skrbimo za objavo rezultatov,
 • informiramo o možnostih prostovoljskega dela v Sloveniji in po svetu in
 • se vključujemo v mednarodne akcije, ki promovirajo sodelovanje ljudi različnih narodnosti, kultur in političnih pogledov v prepričanju, da razumevanje med raznimi nacionalnimi skupinami lahko vodi k sožitju in mirnemu reševanju konfliktov med narodi.
Mednarodno prostovoljsko delo ohranja vse prvine prostovoljskega dela in se lahko izvaja na različnih področjih. Posebnost mednarodnega prostovoljskega dela je ta, da prostovoljci ne izvajajo dela v svoji državi, ampak z delom prispevajo še k priznavanju medsebojne odvisnosti vseh skupnosti v svetu. Kot tako ponuja alternativno preživljanje prostega časa in hkrati vzpodbuja, da zamisli in izkušnje, ki jih pridobimo z delovanjem na svetovni ravni, prenesemo na aktivnosti v lokalnem okolju.

Njegovi temelji so medkulturne in mednarodne izmenjave, ki se delijo na kratkoročno (do dveh mesecev), srednjeročno (od dveh do šestih mesecev) in dolgoročno (več kot šest mesecev) prostovoljsko delo. Prostovoljci delo opravljajo, ne da bi pričakovali denarno plačilo ter s svojim delom stremijo k izboljšanju kakovosti življenja, pri tem pa se soočajo s procesi, kot so učenje, kulturno zavedanje, prilagajanje prioritet, pridobivanje novih veščin in poznanstev.

Poslanstvo in vrednote

Poslanstvo Voluntariata je promocija idej miru, družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti skozi prostovoljno delo in prostovoljne projekte. Verjamemo, da je mednarodno prostovoljno delo koristno za osebnostni razvoj posameznika, za promocijo družbene pravičnosti, medkulturno učenje ter vzgojo za mir in strpnost. Naša vizija je svet miru, socialne pravičnosti in trajnostnega razvoja, kjer ljudje ob vzajemnem spoštovanju živijo skupaj brez spodbujanja kakršnihkoli oblik nasilja ter z namenom reševanja konfliktov.

Temeljne vrednote Zavoda Voluntariat in SCI:

 • PROSTOVOLJSTVO v smislu samoiniciativnega delovanja, brez stremljenja za materialnimi plačili in za dobrobit civilne družbe, kot metoda in ugotovitev za družbene spremembe, vendar ne ob tekmovanju s plačano delovno silo, niti prispevanju k stavkanju
 • NENASILJE kot načelo in metoda
 • ČLOVEKOVE PRAVICE spoštovanje posameznikov kot je navedeno v univerzalni deklaraciji človekovih pravic
 • SOLIDARNOST solidarnost med ljudmi na vseh ravneh
 • SPOŠTOVANJE NARAVNEGA OKOLJA in ekosistema, katerega del smo in od katerega smo odvisni
 • VKLJUČEVANJE/SPREJEMANJE biti odprt in vključujoč do vseh posameznikov, ki delijo cilje in namene gibanja, brez ozira na spol, raso, religijo, narodno pripadnost, družbeni položaj ali politične poglede in drugih možnih osnov za diskriminacijo
 • SPODBUJANJE opogumljanje in usposabljanje ljudi, da bi razumeli in delovali v smeri preoblikovanja družbenih, kulturnih in ekonomskih struktur, ki vplivajo na njihova življenja na vseh ravneh
 • SODELOVANJE z lokalnimi skupnostmi kot tudi z drugimi lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi akterji, da bi okrepili pozitivni potencial civilne družbe

Smo del mreže Service Civil International

V Sloveniji Voluntariat kot veja mreže SCI širi mirovniške nazore, ideje o trajnostnem razvoju, spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, socialno vključevanje, in druga področja družbene aktivacije preko programov prostovoljskega dela in drugih neformalno učnih projektov. Spodbujamo predvsem mlade, pa tudi ljudi vseh starosti ter lokalne organizacije v Sloveniji, da sodelujejo v naših aktivnostih, jih medkulturno obarvajo in širijo našo vizijo in poslanstvo. Lokalnim organizacijam pomagamo priskrbeti mednarodne prostovoljce, nudimo podporo in svetujemo pri organizaciji taborov. Posameznikom pomagamo pri izbiri mednarodnih prostovoljskih aktivnosti, seminarjev in izobraževanj.

Service Civil International (SCI) je mednarodna, mirovniška, prostovoljska organizacija, ki zastopa vrednote kot so: prostovoljstvo, nenasilje, človekove pravice, solidarnost, spoštovanje naravnega okolja, vključevanje in sprejemanje ter sodelovanje in spodbujanje k pravičnejši družbi in h kvalitetnejšemu sobivanju različnosti. V luči teh vrednot izvaja tudi svoje primarne aktivnosti – mednarodne kratkoročne delovne prostovoljske tabore.

Naša ekipa

Katja Celin Yere

Sara Turk

programi@zavod-voluntariat.si

Vodja mladinskih programov

Karolina Pyzik

karolina.pyzik@gmail.com

Strokovna sodelavka